Browsing: Chỉ số

Chỉ số chứng khoán là chỉ số thể hiện giá trị của một nhóm cổ phiếu trên thị trường. Số lượng của nhóm cổ phiếu tuỳ thuộc vào quy định của mỗi quốc gia cấu thành. Chúng được nhóm lại để có thể giao dịch như một công cụ tài chính